Местни Избори 2015: Програма за управление

Диан Дончев, кандидат за кмет

Диан Дончев, кандидат за кмет

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ през мандат 2015-2019 година на кандидата за кмет на община Търговище Диан Цонев Дончев, издигнат от Българска социалистическа партия

Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съграждани" и "инвестиции в инфраструктурата". Те ще бъдат изпълнени съобразно икономическото развитие на страната ни и общината ни, съобразно собствените ни финансови ресурси и усвояването на средства от оперативните програми, за които кандидатстваме. Най-важното за мен е програмата да е ефективна, а не привидна. Чрез нея ние ще бъдем стопанин на общината. За това поемам ясни ангажименти и заявявам, че те ще бъдат изпълнени в интерес на хората.

ПРИОРИТЕТ ПЪРВИ "ИКОНОМИКА"

Има само един начин, по който Общината може да съдейства на бизнеса - добро административно обслужване, което включва ниско ниво на местни данъци и такси, регулиране на стопанската дейност, електронно управление и бързи административни услуги.

Задачи през мандата:

 1. Изготвяне на задание за технологичното одобрение на функционалността, дизайна и администрирането на официалния общински сайт. Срок - юни 2016 г.
 2. Въвеждане в действие на сертифицирани електронни услуги за ползване през сайта на Общината. Срок - юни 2016 г.
 3. Внедряване на модул за онлайн проверка на данъчни задължения. Срок - декември 2016 г.
 4. Анализ на административните услуги и намаляване на изискуеми документи и срокове - там където е възможно.
 5. Въвеждане на общо 26 услуги по местни данъци и такси и ГРАО, които ще се предоставят незабавно на място в ЦАО. Срок - март 2016 г.
 6. Увеличаване на броя комплексни административни услуги, които към момента са 12. Срок - декември 2016 г.
 7. Насърчаване на стопанската инициатива чрез непрекъснато подобряване от страна на Общината на свободен информационен достъп и бързо административно обслужване. Срок - през мандата.
 8. Подобряване качеството на услуги, предоставяне от общинските дружества и предприятия чрез технологично обновление и модернизиране на материално-техническата база. Срок - през мандата.

ПРИОРИТЕТ ВТОРИ "ЗА МОИТЕ СЪГРАЖДАНИ"

 1. Култура

1.1. Продължаване на проучването и популяризиране на крепостта "Мисионис".

1.2. Грижа за съхраняване и стопанисване на ценните исторически сгради в Търговище и народните читалища в града и селата.

1.3. Продължаване устойчивото партньорство между културните институции и бизнеса за подпомагане творческото развитие и стимулиране на местни творци. Създаване на условия и грижа за талантливи деца и подкрепа за тяхното развитие.

1.4. Основен ремонт на сградата на Обединения детски комплекс, който включва енергийна ефективност, обследване, осигуряване на достъпна среда и оборудване.

1.5. Преустройство на бившата Земеделска банка в изложбена зала, което включва енергийно обследване, ремонт, осигуряване на достъпна среда и оборудване.

Проектите по последните две точки са на обща стойност 1 400 000 лв., които ще бъдат осигурени от оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." .

 1. Образование

Инвестициите в образованието са основен приоритет.

2.1. Финансиране на образоването за нормалното функциониране на учебния процес, прилагайки системата за делегираните бюджети. Срок - през мандата.

2.2. Продължаване на добрата практика за поддържане и подобряване на материалната база на детските градини и училищата. Срок - през мандата.

2.3.Подкрепа на дейността на Младежкия информационен консултативен център към Дом за младежки дейности и инициативи за професионално ориентиране, кариерно консултиране и решаване проблемите на младите хора. Срок - през мандата.

2.4. Продължаване на практиката за безплатни детски градини, като издръжката се поема от Общината. Срок - през мандата.

2.5. Основен ремонт, обновяване, енергийна ефективност, оборудване, благоустрояване на целодневна детска градина № 9 "Приказка" - квартал "Запад-2". Срок - през мандата.

2.6. Основен ремонт, обновяване, енергийна ефективност, оборудване, благоустрояване на целодневна детска градина № 7 "Снежанка"- квартал "Запад-1". Срок - през мандата.

2.7. Основен ремонт, цялостно обновяване, енергийна ефективност, благоустрояване и оборудване на Първо основно училище "Христо Ботев" в гр. Търговище. Срок - през мандата.

2.8 Основен ремонт, цялостно обновяване, енергийна ефективност, благоустрояване и оборудване на детска ясла № 1 "Първи юни".

Проектите по последните четири точки са на обща стойност 10 042 428 лв., които ще бъдат осигурени от оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." .

Горепосочената програма дава възможност да бъдат определени и допълнителни резервни обекти при евентуално вторично преразпределение на ресурса между общините, което през 2019 г. управляващият орган на оперативна програма "Региони в растеж" ще направи след оценка на изпълнението и. В тази връзка имаме проектна готовност и при първа възможност от освобождаване на паричен ресурс ще се кандидатства за основен ремонт, обновяване на сградата на IV Основно училище "Иван Вазов" и Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" в квартал "Запад-2", което включва: енергийно обследване, енергийна ефективност, благоустрояване, оборудване и достъпна среда.

 1. Спорт

Приоритетът ми в развитието на спорта е привличане на по-голям брой млади хора чрез създаване на по-добри условия за практикуването му.

3.1. Поддържане и обновяване на спортни съоръжения в града и селата. Срок - през мандата.

3.2. Изграждане на нови "хет трик" футболни игрища. Срок - през мандата.

3.3. Изграждане на открит плувен басейн в района на бившата казарма. Срок - през мандата. Прогнозна стойност 500 000 лв.

3.4. Изграждане на две открити игрища за тенис на корт до стадион "Неделчо Камов". Срок - през мандата. Прогнозна стойност 80 000 лв.

3.5. Реконструкция на съществуващо хале в бившето Военно поделение и превръщането му в многофункционална тренировъчна спортна зала за хандбал, баскетбол, футбол на малки вратички и тенис корт. Срок - през мандата. Прогнозна стойност 150 000 лв.

 1. Сигурност на гражданите

Следва да се продължи ползотворното ни сътрудничество с органите на реда и укрепване на общинското предприятие "Социални и охранителни дейности" - с цел опазване на общинската собственост, охрана на ясли и детски градини и спазване на обществения ред. Предстои разширяване на системата за видеонаблюдение, което ще спомогне за осъществяване на горепосочените цели.

 1. За социално-слабите и хората в неравностойно положение

Продължаване реализацията на "Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище" чрез привличане на средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В тази връзка следва да продължим следните проекти:

5.1. Проект "Комплекс за нови алтернативи" - бивш дом "Майка и дете", в който се включват разкриване на шест нови социални услуги по процедура "Шанс за щастливо бъдеще". Община Търговище има готовност за подготовка на документация за стартиране на услугите като делегирани от държавата дейности, заложени в проектобюджета за 2016 г. Срок - през мандата.

5.2. Проект "Нови възможности за грижа" и проект "Нови хоризонти". Община Търговище е партньор на Агенция за социално подпомагане в изпълнение на проект "Нови възможности за грижа", където след февруари 2016 г. лицата ще могат да ползват възможностите на новоизградения център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Проект "Нови хоризонти" се предвижда да стартира в началото на 2016 г. и е на стойност 500 000 лева. Същият включва предоставяне на интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване и за хора с увреждания. Срок - през мандата.

5.3. Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства", т.нар. Общностен център за деца и семейства /бивше общежитие на завод "Смирненски"/. Проектът включва услуги за деца от 0 до 3 години и услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители. Община Търговище има готовност за кандидатстване с проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за осигуряване на устойчивост на услугите. Срок - през мандата.

5.4. Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на десет броя социални жилища в кв. "Запад-3" - кв. 13 по плана на гр. Търговище. Проектът е на стойност 1 000 000 лева и е по оперативна програма "Региони в растеж". Срок - през мандата.

5.5. Партньорство с неправителствените организации в община Търговище.

 1. За хора в третата възраст

6.1. Подобряване на условията за функциониране на клубовете на пенсионера в града и селата - общо 33 броя. Срок - през мандата.

6.2. Подкрепа за организиране на отдих на пенсионери в базата на Общината в гр. Балчик. Срок - през мандата

6.3. Подкрепа за достоен живот на ветераните от войните. Срок - през мандата.

6.4. Поддържане на близки контакти с организации на пенсионерите за адекватно решаване на проблемите им в рамките на компетенциите на Общината. Срок - през мандата.

6.5. Запазване на облекченията при пътуване на пенсионери и ветераните от войните. Срок - през мандата.

ПРИОРИТЕТ ТРЕТИ "ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРА"

 1. Разработване на целева програма за рехабилитация на цялата пътна и улична структура на Общината.
 2. Извършване на ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, съчетано с благоустрояването на улици и обществени пространства в селата на общината.
 3. Ремонт и благоустрояване на улици, междублокови пространства, паркинги, тротоари и пешеходни зони, увеличаване на паркоместата в града.
 4. Изграждане, реконструкция и разширение на улици "Гладстон" и "Велико Търново" / от ул. "Васил Левски" до бул. "Митрополит Андрей"/.
 5. Изграждане на улица "Поп Сава Катрафилов".
 6. Изграждане на кръгово кръстовище на бул. "Митрополит Андрей" - ул. "Поп Сава Катрафилов".
 7. Изграждане на цялостна реконструкция и разширение на ул. "Трети март" от бул. "Трайко Китанчев" до Околовръстен път.

Проектите по последните четири точки са на обща стойност 5 332 469 лв., които ще бъдат осигурени от оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." .

Горепосочената програма дава възможност да бъдат определени и допълнителни резервни обекти при евентуално вторично преразпределение на ресурса между общините, което през 2019 година управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" ще направи след оценка на изпълнението и. В тази връзка имаме проектна готовност и при първа възможност от освобождаване на паричен ресурс ще се кандидатства за:

 1. Благоустрояване на вторичен градски център - бул. "Сюрен" - кв. 1, 5, 6 по плана на гр. Търговище - кв. "Запад-1" и кв. 318, 303, 302 по плана на кв. "Запад-2", което включва паркинги, озеленяване, тротоари и елементи на градската среда.
 2. Цялостна реконструкция и разширение на бул. "Трайко Китанчев" от ул. "Трети март" до бул. "Цар Освободител".

Така предоставената Ви програма за управление през мандата е отворена и подлежи на изменение и допълнение, ако Вие прецените това. Основната ми цел е да надскочим т. нар. "мандатно мислене" и да погледнем в един по-широк времеви период.

Благодаря Ви за вниманието.

Програмата в PDF вариант.