Въпроси към кмета относно проблемите на депото за твърди битови отпадъци

Питане
От групата общински съветници от Българска Социалистическа Партия
Относно:  Състоянието и функционирането на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) с. Пайдушко и депонирането на ТБО на община Търговище.

Уважаеми господин Димитров,

Община Търговище винаги е разполагала със собствено депо за ТБО и оператор на депото, което ни е давало възможност да поддържаме добра организация на сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на ТБО от общината и от община Попово. Наличието на собствено депо е предпоставка за по-ниски разходи за населението чрез събиране на сравнително умерена такса смет и е защита срещу тежки кризисни ситуации при ползване на чужд оператор.

Групата съветници на БСП не разполага с никаква официална информация за състоянието и функционирането на депото.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 65 във връзка с чл. 43, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, желаем писмено да ни отговорите на следните въпроси, свързани с тази дейност в общината:

  1. Какви са причините за нефункциониране на депото за ТБО към настоящия момент?
  2. След като се извозват сега битовите отпадъци на общината в община Шумен - имаме ли договор с оператор на депо, до кога е валиден, при какви финансови условия?
  3. Увеличени ли са и с колко разходите за транспорт, претоварване и депониране за един тон отпадък? С колко ще се увеличат разходите за дейността на общината годишно и откъде ще се набавят необходимите средства?
  4. Защо Общинска администрация не реализира изготвения, приет и съгласуван проект от 2014 година за изграждане на нова клетка на депото?
  5. Ощетени ли са гражданите на община Търговище и с колко? Какво е предприела и ще предприеме Общинска администрация за решаване на проблема? В какви срокове?